مدیر پارسی بلاگ

نوشته های پراکنده مدیر سایت

آیا احمدی نژاد تمام شده است؟

ده نمکی اخراجیهای یک را ساخت
خیلی ها مسخره اش کردند، اما بعد معلوم شد به ریش ابوی شان خندیده اند
دو را ساخت، گفتند اولی شانسی بوده، دیگه استقبال نمیشه
سه را ساخت
رسوایی را ساخت
و ...
همه با استقبال پیش بینی نشده ی  تودم مردم مواجه شد
رکورد تاریخ سینمای ایران را تسخیر کرد
و بعضی نخبه های قرتی دیگر هیچ حرفی نداشتند بزنند، سیستم تحلیلشون هنگ کرد، انگار که زیر رادیکالشون یک عدد منفی سمج جا خوش کرده باشه...

چرا؟

شاید
چون ده نمکی توده ی مردم را شناخت
راه ارتباط با توده ی مردم را شناخت
کاری که هر کسی، اگر هم بخواهد، عرضه اش را ندارد
فقط به دانستن و اراده کردن نیست.
باید خودت از توده ی مردم باشی تا بتوانی بشناسی شان
بتوانی به زبانشان و نفس به نفسشان
حرف بزنی و راه بروی و نفس بکشی
به گمان بنده، احمدی نژاد
توده ی مردم را خوب شناخته
راه ارتباط با آنها، راه سازماندهی و موج سازی از توده ی مردم را خوب می داند.
این جنس دانستن ها اکتسابی نیست. در ذاتش دارد.
چه بخواهیم چه نخواهیم
در هر انتخابات پیش رو شرکت کند
تجربه ی اخراجیهای دو و سه ی ده نمکی  را تکرار میکند
و هیچکس هم هیچ کاری نمی تواند بکند...

احمدی نژاد ده نمکی
عکس از +