مدیر پارسی بلاگ

نوشته های پراکنده مدیر سایت

دومین لذت بزرگ دنیا

بنام خدا
یادمه چند وقت قبل، یه جایی گفتم، یکی از بزرگترین لذتهای دنیا اینه که آدم پسر بچه ی چهار پنج ساله اش رو که می بره حمام، بعد زیر دوش، وایساده، با کف دست، شرق شوروق بزنه تو پشت کتف و گردنش و بلند بلند بگه : به به، به به...
حالا چند روز قبل کشف کردم که دومین لذت بزرگ دنیا هم اینه که آدم حمام باشه، بعد دختر بچه ی یک سال و نیمه ی آدم پشت در حمام وایسه،
بعد داد بزنه : باااا باااااااا
بعد آدم جوابشو بده : بااااععععععع باااااعععععع
بعد دوباره اون بگه : باااااااا باااااااااااااااااا
بعد من بگم : بااااععععع بااااااععععععععععع...
و اینقدر بگه و بگم که خسته بشه بره دنبال کارش.